รู้มั้ยว่า หนังสือเดินทางไทยมีกี่ประเภท ?เวลาเดินทางไปต่างประเทศ อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นอกจากตั๋วเครื่องบินแล้วก็คือ “หนังสือเดินทาง” หรือ “Passport” นั่นเอง เพราะนอกจากจะเป็นเอกสารแสดงหลักฐาน

ความเป็นตัวตนของเราแบบสากลที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกแล้ว ยังเป็นสมุดบันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆของเราอีกด้วย วันนี้ www.hatyaisongkhla.com นำเรื่องราวน่ารู้ของหนังสือเดินทางมาฝากกัน...

หนังสือเดินทางไทย (Thai passport) เป็นหนังสือเดินทางที่ออกให้เฉพาะประชาชนไทย โดยกองหนังสือเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ และสามารถออกในประเทศไทยโดยหน่วยงานในสังกัดกองหนังสือเดินทาง บางกรณีอาจจะออกได้ที่สถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ หรือสถานกงสุลไทยทั้ง 86 แห่งทั่วโลก พาสปอร์ตไทยสำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นปัจจุบันจะมีสีแดงเลือดหมู โดยมีตราครุฑอยู่ตรงกลางที่ปกด้านหน้า และมีคำว่า "หนังสือเดินทาง ประเทศไทย" (อยู่ต่างบรรทัดกัน) อยู่ด้านบนสุด ส่วนคำว่า "THAILAND PASSPORT" (อยู่ต่างบรรทัดกัน) อยู่ใต้ตราครุฑ ด้านล่างสุดจะเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลทางชีวภาพ (biometric passport) อักษรและสัญลักษณ์ที่หน้าปกเป็นสีทอง โดยหนังสือเดินทางไทยมีขนาดกว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งหมด 50 หน้า

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีหนังสือเดินทาง หรือ Passport ทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน

รู้มั้ยว่า หนังสือเดินทางไทยมีกี่ประเภท ?

1. หนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) ออกให้สำหรับประชาชนโดยทั่วไป มีอายุไม่เกิน 5 ปี

รู้มั้ยว่า หนังสือเดินทางไทยมีกี่ประเภท ?

2.หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) โดยผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับการเดินทางส่วนตัว มีข้อกำหนดออกเฉพาะข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ, สมาชิกรัฐสภาที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ และบุคคลอื่นๆ ที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ มีอายุไม่เกิน 5 ปี

รู้มั้ยว่า หนังสือเดินทางไทยมีกี่ประเภท ?

3.หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสดมีอายุไม่เกิน 5 ปีเช่นกันและไม่สามารถต่ออายุเพิ่มได้ ออกให้เฉพาะบุคคลต่อไปนี้

1. พระบรมวงศ์และพระนัดดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2. พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส

3. พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ

4. ประธานองคมนตรี และองคมนตรี

5. นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

6. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ประธานและรองประธานวุฒิสภา

7. ประธานและรองประธานศาลฎีกา ประธานศาลอุทธรณ์

8. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครอง

9. อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

10. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการเหล่าทัพ

11. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการต่างประเทศ

12. ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่ หรือทำการศึกษาอยู่ และบุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี
13. คู่สมรสที่ร่วมเดินทางไปกับบุคคลในข้อ 2-8

14. บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

รู้มั้ยว่า หนังสือเดินทางไทยมีกี่ประเภท ?

4. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) เป็นพาสปอร์ตที่ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามระเบียบมหาเถรสมาคม และออกให้ชาวมุสลิมที่เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีอายุ 2 ปีเท่านั้น

มีพาสปอร์ตอยู่ในมือกันแล้ว ที่นี้ก็เตรียมวางแผนการเดินทางกันได้เลย !